ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบติดคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ชื่อนักเรียน : นางสาวอาทิติยา เกตุทอง
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,12:58   อ่าน 564 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบติดคณะแพทย์แผนไทย สาขาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏ เชียงราย
ชื่อนักเรียน : นางสาวจันทร์ธิมา พลน้อย
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,12:54   อ่าน 657 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบติดคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุข(สิ่งแวดล้อม) ม.พะเยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวสลิลทิพยื บางทับ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,12:50   อ่าน 555 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบติดคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขอนามัยชุมชน ม.พะเยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวกัลยารัตน์ คำน้อย
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,12:48   อ่าน 576 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบติดคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขอนามัยชุมชน ม.พะเยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุรัรัตน์ คำอยู่
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,12:46   อ่าน 628 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบติดคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขอนามัยชุมชน ม.พะเยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวรัตนศิกา สระทองแก้ว
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,12:44   อ่าน 633 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบติด ทันตสาธารณสุข หลักสูตร 4 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิรประภา ราศรี
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,12:40   อ่าน 890 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นายสุริจักษ์ ขุนหีต สอบติด - ม. ราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่อนักเรียน : นายสุริจักษ์ ขุนหีต
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2556,17:41   อ่าน 915 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นายธีรวุฒิ เรืองน้อย สอบติด - ม. ราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่อนักเรียน : นายธีรวุฒิ เรืองน้อย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2556,17:40   อ่าน 1326 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นางสาวกนกวรรณ โสภาวาง สอบติด - ม.พะเยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวกนกวรรณ โสภาวาง
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2556,17:38   อ่าน 806 ครั้ง