คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตภาส พรหมเดช
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิภัทร สุริยะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนตรอัปสร วังคีรี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระเชษภ์ กินระ
ตำแหน่ง : เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาริษา คำแก่
ตำแหน่ง : เลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกร สิมมาตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรุจ เศษทิพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตภาส จันทะลือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ชัย หอมทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงณ์ แก้วเย็น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิกคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฑิฆัมพร กะนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิกคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรธิดา ศักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2