ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎาภรณ์ หวายบุตร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์พินิจ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาพร จันหน่าย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายคุณธรรม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสหรัฐ เห็มเงิน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ มามั่ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสรยา ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ ก้อนคำ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ เรืองรอย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา มลฑาทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลลดา กันยาประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัฐชิตา พิมพ์ยา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายคุณธรรม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ อ่างคำ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายคุณธรรม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ สุขโข
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายคุณธรรม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ อินทร์พินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายคุณธรรม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร ตรีเสิน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา จันสา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายวทัญญู สุขเถื่อน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ รอดน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา บางทับ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา วันเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสรยา ทองคต
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพล กัลยาประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา แก้วเบ้า
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย พันแนบ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.๕/๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษณา ทาเวียง
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.๕/๑