ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการชุมพร วรธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086 9348779
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ช่างทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูัแทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 084 1537075
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ มาลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
เบอร์โทร : 093 2672430