คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ บุญแจ้ง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการชุมพร วรธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086 9348779
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย อุตม์อ่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899073638
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ช่างทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผูัแทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 084 1537075
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ มาลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา แดงด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสายฝน ถวิลไพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0805530626
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิการ์ เขียวนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า