ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ บุญจอม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081 7071960
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย นุ่มเจริญ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084 5962621
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ช้างเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084 0480118
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา แดงด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ศรีคำจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางไข่หวาน สมสนุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083 6234504
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เรืองน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084 6215492
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสุพจน์ กลฺยาณธมฺโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 085 7267135
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการชุมพร วรธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086 9348779
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูเนียน ชัยมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 085 4052565 088 4253808
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย อุตม์อ่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0899073638
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ปิ่นปั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 086 9328520
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ช่างทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูัแทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 084 1537075
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ มาลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
เบอร์โทร : 093 2672430