ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมชง มีนนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรพงษ์ ธรรมจักร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

กันตพร รุกขวัฒนกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2