ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัชรศิลป์ ฉัตรวิโรจน์
ครู คศ.3

นางสาวสมชง มีนนท์
ครู คศ.2

นายสุรพงษ์ ธรรมจักร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณปวีณ์ มณียศ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉม
ครู คศ.1