ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปรารถนา อุตม์อ่าง
ครู คศ.3

นายสมัย อุตม์อ่าง
ครู คศ.2

นางสกุล พิทักษ์พงษ์
ครู คศ.2

นายศักรินทร์ จันทร์นุ่ม
ครู คศ.2

นายสราวุธ สิงห์โตทอง
ครู คศ.3

นายเสกสิทธิ์ บุญเสริม
พนักงานราชการ

นายศุภณัฐ ทุมทา