กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักรินทร์ จันทร์นุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายเศกสิทธิ์ บุญเสริม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2