ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปรารถนา อุตม์อ่าง
ครู คศ.3

นายสมัย อุตม์อ่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสกุล พิทักษ์พงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายศักรินทร์ จันทร์นุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายสราวุธ สิงห์โตทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเสกสิทธิ์ บุญเสริม
พนักงานราชการ

นายศุภณัฐ ทุมทา