ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปรารถนา อุตม์อ่าง
ครู คศ.3

นายสมัย อุตม์อ่าง
ครู คศ.2

นางสกุล พิทักษ์พงษ์
ครู คศ.2

นายศักรินทร์ จันทร์นุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสราวุธ สิงห์โตทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเศกสิทธิ์ บุญเสริม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายศุภณัฐ ทุมทา