ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณรงค์ พานทองคำ
ครู คศ.3