กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณรงค์ พานทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายศราวุฒิ มีสัตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1