ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณรงค์ พานทองคำ
ครู คศ.3

นายศราวุฒิ มีสัตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1