ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณรงค์ พานทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศราวุฒิ มีสัตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1