กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายลำเนา จันทร์ทรงกรด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1