กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสายฝน ถวิลไพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0805530626

นายสุคนธ์ กิทำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1