ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายฝน ถวิลไพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุคนธ์ กิทำ
ครู คศ.2