ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายฝน ถวิลไพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุคนธ์ กิทำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1