ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรเพ็ญ ตันติรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง
ครู คศ.3

นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ครู คศ.2

นางพิมพ์วิภา ปานไกร
ครู คศ.2

นางสาวณัฐพร วีรวรรณ
ครู คศ.1