ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรเพ็ญ ตันติรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางพิมพ์วิภา ปานไกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัฐพร วีรวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1