กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมพ์วิภา ปานไกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2