ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางพิมพ์วิภา ปานไกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางณัฐพร วีรวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสราวุธ สิงห์โตทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2