ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุลีพร ผมงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ พรหมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2