ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุลีพร ผมงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนพวรรณ ชัยสิทธิ์
ครู คศ.2