ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ พรหมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมจิตร พรมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1