กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัทราพร พานทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1