ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัทราพร พานทองคำ
ครู คศ.3

นายทองเปลี่ยน บางทับ
ครู คศ.3

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
ครู คศ.3