กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายทองเปลี่ยน บางทับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัทราพร พานทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2