ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองเปลี่ยน บางทับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัทราพร พานทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2