ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายลำเนา จันทร์ทรงกรด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสายฝน ถวิลไพร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณรงค์ พานทองคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2