ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายลำเนา จันทร์ทรงกรด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสมัย อุตม์อ่าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายณรงค์ พานทองคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสกุล พิทักษ์พงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0