ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ บุญจอม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายชเนศร์ นาคนิยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายคเณศ ประสิทธิการกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยศักดิ์ เกษามูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญแล แซสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2554-8 ตุลาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2558-28 พฤศจิกายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน