ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มกราคม 2566 พิธีส่งมอบโครงการห้องเรียนอินโนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (Innovation Learning) ผ่านการประชุมทางไกล VDO CONFERENCE
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางพรทิพย์ พรมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง หัวหน้างานรับนักเรียน นายสมจิตร พรมทอง หัวหน้างานอาคารสถานที่ นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการห้องเรียนอินโนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (Innovation Learning) ผ่านการประชุมทางไกล VDO CONFERENCE โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธี เป็นผู้ส่งมอบให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแบบออนไลน์จำนวน 25 โรงเรียน และร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้โรงเรียนซับบอนวิทยาคมเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณระบบออนไลน์ ณ ห้องแก้วกัลยา โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,16:21   อ่าน 44 ครั้ง