ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 มอบแว่นตาทุนการศึกษาฟรี (สำหรับนักเรียน) ตามโปรแกรมการตรวจวัดสายตาเฉพาะนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางสายฝน ถวิลไพร หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ในนามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบแว่นตาทุนการศึกษาฟรี (สำหรับนักเรียน) ตามโปรแกรมการตรวจวัดสายตาเฉพาะนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติและต้องการดูแลสายตา ตรวจวัดสายตาเบื้องต้นและตรวจละเอียดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากบริษัท นิวเวฟเฮลท์แคร์โมเดิล จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้กับเด็กหญิงพัชรรินทร์ โคตรประทุม นักเรียนชั้น ม.1/1 เด็กหญิงชญาดา วิชาวรณ์ นักเรียนชั้น ม.2/2 และนายภูมิภัทร ขจรไพร นักเรียนชั้น ม.6/1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,16:12   อ่าน 41 ครั้ง