ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มกราคม 2566 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยสวิง
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางพรทิพย์ พรมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางภัทราพร พานทองคำ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง หัวหน้างานรับนักเรียน นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยสวิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจการเข้า ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการกระตุ้นและสร้างความกระตือ รือร้นให้กับนักเรียน เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออกแนะแนวในปีการศึกษาต่อไป ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล...#เมืองกลาง..เมืองนี้..ก็มีดี#
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,16:05   อ่าน 40 ครั้ง