ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มกราคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการแนะแนวตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางพรทิพย์ พรมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางภัทราพร พานทองคำ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการแนะแนวตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,15:59   อ่าน 42 ครั้ง