คณะผู้บริหาร

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0925367878
อีเมล์ : ntw2515@gmail.com

นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0824029828
อีเมล์ : wilaiporn.yimyoh@gmail.com

นายณรงค์ พานทองคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0857213709
อีเมล์ : narong.art2505@gmail.com

นายลำเนา จันทร์ทรงกรด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0816746077
อีเมล์ : krunao@hotmail.com

นางสายฝน ถวิลไพร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0805530626
อีเมล์ : saifon.thawinprai@gmail.com

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0812846072
อีเมล์ : sornjung.tkd@hotmail.com

นางพรทิพย์ พรหมทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ