ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร ถิรโชติบวร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมัย อุตม์อ่าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายณรงค์ พานทองคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสกุล พิทักษ์พงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางศรธิกานต์ เทพคำดี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายลำเนา จันทร์ทรงกรด
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน