ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 495.4 KB 2
ประกาศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 3
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 4
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 153.62 KB 8
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
ตารางเวรยามประจำสถานที่ราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 342.7 KB 1
คำสั่งเวรยามประจำสถานที่ราฃการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 235.17 KB 1
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.04 KB 22
ประกาศคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1260
กลุ่มบริหารการเงิน
ประกาศเก็บเงินเค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.02 KB 233
กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.43 KB 48
ตราสัญลักษณฺโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 115.55 KB 161
ตราโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 75.78 KB 144