ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
ส่วนประกอบของ SAR Word Document ขนาดไฟล์ 29.73 KB 27
SAR 61 ปรับปรุง 8 ก.ย.62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 34
นโยบาย สพม40 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 69
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 495.4 KB 66
ประกาศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 67
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 72
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 153.62 KB 92
กลุ่มบริหารวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูนิภาพร จันทร์ทรงกรด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 39
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูชยาภัสร์ ถองทอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.59 MB 38
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 42
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 128
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 86
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 50
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 50
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 47.93 KB 42
แผนการจัดการเรียนรู้ นายสราวุธ สิงห์โตทอง Word Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 38
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.28 KB 53
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 763.34 KB 78
จำนวนนักเรียน10มิย62 PNG Image ขนาดไฟล์ 120.31 KB 42
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 45
ผลสอบโอเน็ต ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.09 MB 50
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 79
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.32 KB 69
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 159.51 KB 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 85
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
รายชื่อครู1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 46
ตารางเวรยามประจำสถานที่ราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 342.7 KB 69
คำสั่งเวรยามประจำสถานที่ราฃการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 235.17 KB 66
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.04 KB 104
ประกาศคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1390
กลุ่มบริหารการเงิน
ประกาศเก็บเงินเค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.02 KB 293
กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.43 KB 110
ตราสัญลักษณฺโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 115.55 KB 226
ตราโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 75.78 KB 203