ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อศิษย์เก่า
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.78 KB 23
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.15 KB 27
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 29
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.66 KB 15
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.71 KB 15
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.57 KB 44210
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.78 KB 44190
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.99 KB 44209
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.18 KB 44195
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.54 KB 48324
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.43 KB 48232
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.05 KB 48517
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.49 KB 48389
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48392
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.91 KB 48511
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 48532
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.98 KB 48293
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.17 KB 48440
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.67 KB 48339
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.68 KB 48424
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.85 KB 48593
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2543 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.88 KB 48332
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.23 KB 48553
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.32 KB 48537
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.95 KB 48458
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127 KB 48360
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2539 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.99 KB 48276
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.41 KB 48265
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.88 KB 48336
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 48383
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.96 KB 48555
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.85 KB 48561
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2535 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.2 KB 48545
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2534 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.38 KB 48586
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2533 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 48447
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2532 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.03 KB 48591
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2531 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 48504
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2530 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.94 KB 48430
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2529 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.49 KB 48382
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2528 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.38 KB 48458
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2527 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 48210
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 48363
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2525 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.1 KB 48305
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2524 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 48367
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2523 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 48255
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2522 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.94 KB 48629
งานประกันคุณภาพ
SAR ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 16
SAR ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 9
SAR ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 24
ส่วนประกอบของ SAR Word Document ขนาดไฟล์ 29.73 KB 48208
SAR 61 ปรับปรุง 8 ก.ย.62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 48541
นโยบาย สพม40 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48361
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 495.4 KB 48211
ประกาศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48498
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48507
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 153.62 KB 48406
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.79 KB 24
แบบคำร้องขอพ้นสภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.98 KB 24
แบบคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.2 KB 8
รายชื่อนักเรียน แยกตามตำบล หมู่บ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 191.06 KB 107
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูนิภาพร จันทร์ทรงกรด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 48267
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูชยาภัสร์ ถองทอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48414
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 48521
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48688
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 48636
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 48575
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 48661
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 47.93 KB 48584
แผนการจัดการเรียนรู้ นายสราวุธ สิงห์โตทอง Word Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 48562
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.28 KB 48514
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 763.34 KB 48584
จำนวนนักเรียน10มิย62 PNG Image ขนาดไฟล์ 120.31 KB 48371
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 48354
ผลสอบโอเน็ต ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.09 MB 48400
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48529
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.32 KB 48343
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 159.51 KB 48497
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 48450
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
รายชื่อครู1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48414
ตารางเวรยามประจำสถานที่ราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 342.7 KB 48391
คำสั่งเวรยามประจำสถานที่ราฃการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 235.17 KB 48388
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.04 KB 48250
ประกาศคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48562
กลุ่มบริหารการเงิน
ประกาศเก็บเงินเค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.02 KB 48271
กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.43 KB 48472
ตราสัญลักษณฺโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 115.55 KB 48619
ตราโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 75.78 KB 48206