ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน (จำแนกตามเพศ) ปีการศึกษา 2564
 
 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

22

22

44

มัธยมศึกษาปีที่ 2

14

18

32

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวม ม.ต้น

 

21

57

 

15

55

 

36

112

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

30

40

70

มัธยมศึกษาปีที่ 5

25

33

58

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รวม ม.ปลาย

 

25

80

 

22

95

 

47

175

 

รวมทั้งสิ้น

137

152

289