ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน (จำแนกตามเพศ) ปีการศึกษา 2565
 
 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

29

41

มัธยมศึกษาปีที่ 2

23

28

51

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวม ม.ต้น

 

14

49

 

20

77

 

34

126

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

34

43

77

มัธยมศึกษาปีที่ 5

26

37

63

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รวม ม.ปลาย

 

30

90

 

31

111

 

61

201

 

รวมทั้งสิ้น

139

188

327