ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน (จำแนกตามเพศ) ปีการศึกษา 2561
 
 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

19

32

51

มัธยมศึกษาปีที่ 2

15

20

35

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวม ม.ต้น

 

24

58

 

24

73

 

45

131

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

27

30

57

มัธยมศึกษาปีที่ 5

18

31

49

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รวม ม.ปลาย

 

25

70

 

33

94

 

58

164

 

รวมทั้งสิ้น

128

167

295