ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
 
1.  ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3.  จัดระบบการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
4.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีบุคลิกที่เหมาะสมและมีคุณธรรม จริยธรรม
5.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์
 
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถดำรงชีวิตในสังคมไทยอย่างมีความสุข