พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร การคิดคำนวณ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร  มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
 5. พัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา  จัดทำสื่อ  เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่  21
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา
7. พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
9. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เป้าประสงค์
 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ อ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ ได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ ๒๑
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ได้
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
8. เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
9. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี
10.  ครูสามารถผลิต และสร้างสื่อ  นวัตกรรม  ในการจัดการเรียนการสอน
11. ครูสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอน
12. ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัย  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้
13. ครูสามารถพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
14.  ครูจัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
15. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผ่านกระบวนการ Active Learning
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
16.  ครูสามารถวัด  และประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักสูตร
ของสถานศึกษา
17. เพื่อให้โรงเรียนสร้างระบบบริหาร  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.  เพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา
19. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูมืออาชีพ
20. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้