ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 
     โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน
 
     ปญญา  โลกสสมิ  ปชโชโต