วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

     ภายในปี 2565 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณภาพ  จัดการเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพ  และบริหารยึด MR TLEWP Model ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

     ปญญา  โลกสสมิ  ปชโชโต