สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
 
      ศาลหลักเมืองนครบาล หมายถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมน้ำใจ ทำให้เกิดความสามัคคี มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และร่วมมือกันในการทำงาน