ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2522 โดยใช้สถานที่หอประชุมที่สภาตำบลบ้านกลาง จัดการเรียนการสอน จากการสนับสนุนของศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด มีคณะกรรมการจัดหาทุนในการก่อตั้งโรงเรียน ประกอบด้วย
     1. นายปัญจะ  เกษรทอง    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     2. นายหรัด  อุตม์อ่าง        อดีต สจ.เพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มสัก
     3. นายมา  จรรยา             อดีตกำนันตำบลบ้านกลาง
     4. นายเสน  ศรีพิมพ์          อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง
     5. นายพลอย  อินช่างคำ    อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง 
     6. นายสมบูรณ์  บัวพรวน    อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกลาง
     7. นายหมุน  อาจหาญ        อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
     8. นายอุทัย  สุวรรณราช     อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
     9. นายชำนาญ  บุญจอม     รักษาราชการครูใหญ่โรงเรียนบ้านกลางวิทยาคม
     ได้รับความเห็นชอบจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดโรงเรียนได้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านกลางวิทยาคม" พุทธศักราช 2523 ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเลขที่ 205 หมู่ 10 บ้านหนองดินดำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 146 ไร่ จึงได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม"  โดยมีนายชำนาญ บุญจอม เป็นผู้บริหารคนแรก
     ในปี พทธศักราช 2522 ได้ทำการเปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้สถานที่ศาลาประชาคมของโรงเรียนบ้านกลาง
     ในปี พุทธศักราช 2523 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวรั่วไม้ไผ่ ณ บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
      ในปี พุทธศักราช 2536 ได้ขยายการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และได้พัฒนาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมมาถึงจนปัจจุบัน