ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน (จำแนกตามเพศ) ปีการศึกษา 2558

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

21

21

42

มัธยมศึกษาปีที่ 2

13

17

30

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวม ม.ต้น


22

56


23

61


45

117


มัธยมศึกษาปีที่ 4

31

30

61

มัธยมศึกษาปีที่ 5

35

26

61

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รวม ม.ปลาย


28

93


54

111


82

204


รวมทั้งสิ้น

149

172

321