ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 เม.ย. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปีที่ 3 รับ ปพ.1
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้น ม. 2,4,5และ 6
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียนนักเรียน ม.3 ม.6
08 มี.ค. 62 พิธีจบหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม. 6
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 มี.ค. 62 ถึง 07 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบโอเน็ต ม.6 สนามสอบโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 มี.ค. 62 นักเรียนม.3,ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.พ. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 ครูบันทึกคะแนนก่อนปลายภาคและคะแนนสอบปลายภาคในระบบsgs
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.พ. 62 ถึง 13 ก.พ. 62 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว นักเรียนที่มีคะแนน ไม่ถึงร้อยละ 50เวลาเรียนและผลงานไม่ถึงร้อยละ 80 (0 ร มส)
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีคะแนน เวลาเรียนและผลงานไม่ถึงร้อยละ 50 (0 ร มส) ยื่นคำร้องขอแก้ตัวในวันเวลาดังกล่าว
ชุดเครื่องแบบของโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.พ. 62 อบรมกิจกรรม stop teen Mom นักเรียนกลุ่มครูที่ปรึกษาคัดกรอง
ชุดพละศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
07 ก.พ. 62 ถึง 09 ก.พ. 62 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ดำเนินการกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 130 คน ณอุทยานแห่งชาติเขาค้อ(น้ำตกธารทิพย์) เพื่อทดสอบทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3
ชุดลูกเสือ- เนตรนารี ชุดพละ และชุดลำลอง ที่จำเป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 ก.พ. 62 อบรมนักเรียนม.ปลายโครงการปลอดสิ่งเสพติดและแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ม. 3
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบโอเน็ต สนามสอบโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ม.4
ชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มี.ค. 60 ถึง 12 มี.ค. 60 ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงส่วนหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ชุดพละศึกษาโรงเรียน/ชุดเดินป่า
06 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
ชุดเครื่องแบบนักเรียนตรงตามระเบียบการแต่งกาย กลุ่มบริการวิชาการ
16 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติเขาค้อ นำตกธารทิพย์ ในวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ 2560
ชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี/ชุดลำลองสุภาพ/รองเท้าผ้าใบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 มิ.ย. 59 รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ยั่งยืน