ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ม.4
ชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มี.ค. 60 ถึง 12 มี.ค. 60 ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงส่วนหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ชุดพละศึกษาโรงเรียน/ชุดเดินป่า
06 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
ชุดเครื่องแบบนักเรียนตรงตามระเบียบการแต่งกาย กลุ่มบริการวิชาการ
16 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติเขาค้อ นำตกธารทิพย์ ในวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ 2560
ชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี/ชุดลำลองสุภาพ/รองเท้าผ้าใบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 มิ.ย. 59 รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ยั่งยืน