ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน,บ้านพักครู , ห้องน้ำ,อาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู, อาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนถาวร, บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ขยายเขตการไฟฟ้า, หอถึงประปาขนาดเล็ก, บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปรับปรุงพื้นที่, น้ำประปา ไฟฟ้า ต่อเติมอาคารเรียน 216 ค ครึ่งหลัง อาคารโรงฝึกงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักการภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 111,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 160,000.-
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216 ล, หอประชุม, ห้องส้วม, สระน้ำมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอถังเก็บน้ำบริเวณริมสระน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซ่อมแซมหอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 32,200.-บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อบาดาลน้ำลึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 130,000.-บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด 3D,ห้อง E-CLASSROOM
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 423,870.-บาท, 2,000,
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..